S blížícími se Vánoci a vytíženosti dopravních přepravců zásilek Vás informujeme, že může být Vaše zásilka doručena o 1-2 dny déle než je standardní doba doručení.

Prodloužení záruční lhůty

Prodloužení záruční lhůty

Využijte aktuální akce na prodloužené záruky zdarma u vybraných produktů.  Prodloužení záruční lhůty - podlahové mycí stroje Home & Garden

Prodlužte si zde záruční lhůtu na Vaše podlahové mycí stroje z řady Home and Garden na 3 roky!

 

 

 

Službu prodloužené záruky Kärcher (dále jen „záruka 2+1“) na tři roky poskytujeme všem konečným zákazníkům, kteří si zakoupí vybrané výrobky Kärcher z prodejní akce „Prodloužení záruky na podlahové myčky Home and Garden 2+1“. 

Služba prodloužené záruky Kärcher je poskytována společností Kärcher spol. s r.o. nad rámec zákonné záruky a začíná po jejím ukončení ve 24 měsíci a končí uplynutím délky prodloužené záruky po celkem 36 měsících od nákupu a vztahuje se na stroje s těmito objednacími čísly:

FC 7 Cordless
FC 5
FC 5 Cordless

Aktivování prodloužené záruky je podmíněno registrací výrobku do 30 dnů od provedení nákupu a kupujícího, kdy prodávající smí kupujícímu ohledně nabídky na prodloužené záruky zavolat, či ho kontaktovat pomocí emailu, který kupující při koupi zboží uvede. Pro nákupy v internetovém obchodě platí datum uvedené na faktuře (ne datum objednávky). Pro uplatnění prodloužené záruky ve třetím roce prodloužené záruky musí zákazník SOUČASNĚ předložit potvrzení o prodloužení záruky spolu s dokladem o nákupu.

 

Záruka, která Vám byla poskytnuta společností KÄRCHER spol. s r.o., nemá vliv na Vaše zákonná práva jako spotřebitele dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve spojení se zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele Další podrobnosti k obsahu záruky, k její délce a k územní platnosti záruční ochrany, stejně jako název a adresu poskytovatele záruky naleznete v Obchodních podmínkách.

Kärcher poskytuje 2-letou záruční lhůtu na vady materiálu a vady vzniklé chybou výrobce, pokud jsou přístroje používány v souladu s jejich určením. Vezměte prosím na vědomí, že právo na záruční plnění můžete uplatnit pouze tehdy, pokud přiložíte k Vaší záruční reklamaci řádně uschovaný pokladní doklad.

Vezměte prosím bezpodmínečně na vědomí, že Vaše právo na uplatnění záruky zaniká:

 • pokud Váš přístroj nepoužíváte v souladu s jeho určením, např. komerční používání přístroje z kategorie Home & Garden 
 • pokud během záruční lhůty Váš přístroj otevřete, abyste jej vlastnoručně opravili

 

 

  Prodloužení záruční lhůty - čerpadla

  Prodlužte si zde záruční lhůtu na Vaše zahradní  čerpadla BP Garden, BP Home & Garden, SP Dirt, SP Flat na 5 let!    Zavolejte a prodlužte si Vaši záruku na 5 let

Program "Prodloužení záruky" zahrnuje čerpadla* vyjmenovaná ve formuláři uvedeném níže.

* Tato záruka platí jen pro výrobky Home and Garden, které jsou klientem používány pro soukromé účely, tedy mimo rámec jeho podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu povolání, a nejsou používány pro účely činnosti podnikatelské. Tato prodloužená záruka se nevztahuje na vady nebo poškození výrobku, které vznikly např. jeho nesprávným používáním. Kompletní podmínky pro prodloužení záruky naleznete níže na této stránce.

V případě Vašeho zájmu o prodloužení záruky kontaktujte prosím našeho specialistu pomocí emailu, či telefonu uvedeném na našich stránkách. Tento kontakt musí být proveden ve lhůtě tří měsíců ode dne koupě výrobku (níže uvedených typů čerpadel) v České republice.

Po domluvě s naším zaměstnancem si prosím vytiskněte potvrzení o prodloužení záruky. Kopie tohoto potvrzení Vám bude zaslána též na Vámi uvedenou emailovou adresu.

Potvrzení o prodloužení záruky si prosím dobře uschovejte, abyste se jím mohli v případě požadavku na záruční opravu prokázat. Záruční oprava v prodloužené záruční době může být provedena pouze při současném předložení originálního dokladu o koupi předmětného výrobku.


Sériové číslo najdete na typovém štítku čerpadla.

 

 Tlakové čerpadlo pro vrtané studny BP 6 Deep Well
Zahradní čerpadlo BP 7 Home & Garden
Zahradní čerpadlo BP 5 Home & Garden
Zahradní čerpadlo BP 4 Home & Garden
Čerpadlo pro vrtané studny BP 2 Cistern
Zahradní čerpadlo BP 3 Home & Garden
Tlakové čerpadlo BP 4 Garden Set
Ponorné kalové čerpadlo SP 7 Dirt Inox
Ponorné čerpadlo s plošným sáním SP 6 Flat Inox
Tlakové čerpadlo BP 3 Garden Set
Ponorné kalové čerpadlo SP 7 Dirt
Tlakové čerpadlo BP 3 Garden
Sudové čerpadlo BP 1 Barrel Set
Ponorné kalové čerpadlo SP 5 Dual
Ponorné kalové čerpadlo SP 5 Dirt
Tlakové čerpadlo BP 2 Garden
Sudové čerpadlo BP 1 Barrel
Ponorné kalové čerpadlo SP 3 Dirt
Ponorné kalové čerpadlo SP 1 Dirt
Ponorné čerpadlo s plošným sáním SP 2 Flat 

Podmínky poskytnutí tříleté záruky

 

 

 

 

Záruční a Obchodní podmínky pro poskytnutí tří leté záruky pro stroje z akce Bestsellers Professional 2022


Tyto Podmínky nahrazují veškeré předchozí Záruční a Obchodní podmínky.

Službu prodloužené záruky Kärcher (dále jen „záruka 1+2“) na tři roky poskytuje společnost Kärcher spol. s r.o. se sídlem v Modleticích 193, PSČ2 51 01 Říčany u Prahy, IČ: 48535761, všem konečným zákazníkům, kteří si zakoupí vybrané profesionální výrobky Kärcher z kategorie PROFESSIONALod 01. 01. 2022 do 30. 06. 2022.

 • Služba prodloužené záruky Kärcher je poskytována společností Kärcher spol. s r.o. nad rámec zákonné záruky a začíná po jejím ukončení ve 12 měsíci a končí uplynutím délky prodloužené záruky po celkem 36 měsících od nákupu.
 • Podmínky uplatnění služby prodloužení záruky Kärcher nejsou shodné s podmínkami záruční doby dle Občanského zákoníku, ale řídí se těmito Záručními a Obchodními podmínkami prodloužení záruky Kärcher.
 • Není-li stanoveno v těchto Obchodních podmínkách jinak, uplatní se přiměřeně příslušná ustanovení Občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci.
 • Prodloužení záruky Kärcher platí pro kupující právnické osoby nebo fyzické osoby.
 • Aktivování prodloužené záruky je možné po telefonické domluvě s naším zaměstnancem, či emailové korespondence (telefon i email jsou uvedené na našich stránkách)

Další informace:

 • Lhůta pro vyřízení reklamace prodloužené záruky Kärcher je maximálně 60 dnů. Pokud nedojde do této doby k vyřízení reklamace, považuje se výrobek za neopravitelný.
 • Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má zákazník právo, aby byla vada odstraněna. Není-li tento postup možný, má zákazník právo na výměnu věci.
 • Namísto nároku zákazníka na odstoupení od kupní smlouvy si Kärcher v průběhu prodloužení záruky vyhrazuje právo vyřešení reklamace v případě neopravitelnosti výrobků tak, že zákazník obdrží nové zboží srovnatelných technických parametrů, které nabídne Kärcher z aktuálního sortimentu. V případě, že zákazník nebude souhlasit s nabízeným výrobkem, služba prodloužení záruky Kärcher zaniká.


Společnost Kärcher spol. s r.o. neodpovídá a služba prodloužení záruky 1+2 se nevztahuje na závady výrobku způsobené zejména:

 • Nevhodnými provozními podmínkami
 • Použitím výrobku v rozporu s návodem k obsluze a v rozporu s charakterem výrobku
 • Neodborným nebo neoprávněným zásahem do výrobku
 • Vlivem neodvratné události (např. živelné pohromy)
 • Mechanickým poškozením
 • Připojením výrobku na jiné než předepsané napájecí napětí
 • Neodborným uvedením do provozu
 • Spojením nebo použitím výrobku s nestandardním příslušenstvím
 • Nebo v jiných případech, na které se nevztahuje záruční doba dle ustanovení Občanského zákoníku.


Další podmínky a ujednání:

Vzhledem k tomu, že v rámci poskytnutí služby prodloužené záruky 1+2 dochází ze strany zákazníka k předání osobních údajů společnosti Kärcher, které jsou nezbytné pro poskytnutí
této služby a/nebo, které jsou potřebné při činnosti společnosti Kärcher, je zákazník informován, že využitím této služby poskytuje společnosti Kärcher v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo jen „GDPR“) a ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) tyto své osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, emailová adresa,. Kärcher bude tyto nadále zpracovávat ve všech svých informačních systémech. Kärcher dále prohlašuje, že předané osobní údaje zpracovává výhradně za účelem a v rozsahu dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, tedy v rozsahu potřebném pro plnění jím poskytnuté služby „záruka 1+2“, případně za účelem plnění jiných smluvních či zákonných povinností společnosti Kärcher, (případně k marketingovým účelům, avšak pouze pro účely oprávněného zájmu společnosti Kärcher v souladu s GDPR a v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti), a to výhradně pro vnitřní potřebu společnosti Kärcher, tedy nedochází k jejich předání třetím osobám. Kärcher zpracovává osobní údaje pouze po dobu trvání poskytnuté služby, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak; zpracování osobních údajů bude prováděno automatizovaně i manuálně. V případě, že zákazník odmítne potřebné osobní údaje společnosti Kärcher za účelem plnění služby „záruka 1+2“ předat, je srozuměn s tím, že společnost Kärcher nebude moci zákazníkovi tuto službu poskytnout. Kärcher prohlašuje, že informace týkající se osobních údajů zákazníka budou zpracovávány a uchovány v souladu s platnými právními předpisy České republiky, zejména v souladu se ZOOÚ ve znění pozdějších předpisů a v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Společnost Kärcher prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v souladu s dobrými mravy a bude konat způsobem, který neodporuje ZOOÚ ani jiným všeobecným právním předpisům a ani je nebude obcházet. Zákazník je tímto ze strany společnosti Kärcher informován, že má v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů práva ve vztahu k jeho osobním údajům, a to zejm. právo na přístup k osobním údajům, právo na doplnění či opravu nepřesných osobních údajů, právo na výmaz osobních údajů, právo na omezení zpracování osobních údajů, právo na přenositelnost osobních údajů a právo vznést námitku.


Prodloužení záruky 1+2 neplatí pro výrobky, na které byla při prodeji poskytnuta sleva z důvodu poškození, neúplnosti nebo chybějících doplňků a výbavy.
Při nesplnění jakékoli z obchodních podmínek prodloužení záruky Kärcher, si společnost Kärcher spol. s r.o. vyhrazuje právo považovat službu prodloužení záruky 1+2 za neplatnou a tudíž za nenárokovou a nevymahatelnou. V takovém případě může být závada výrobku odstraněna jen za úplatu, po předchozí dohodě se zákazníkem.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1. 2022.

 

 

Future line, s.r.o.
Kolínská 599
288 02 Nymburk
Česká Republika
IČO: 25682555
DIČ: CZ25682555